ALGEMEEN

Die Laerskool Newtonpark is daargestel om 'n veilige beskermende en 'n opvoedende onderrigtuiste te bied vir leerlinge wat onderrig wil word in hul moedertaal, Afrikaans. Meertaligheid word terselfdertyd nagestreef.

Ons glo aan ons skool as 'n instelling van uitnemendheid waar gehalte onderwys en onderrig die wagwoord is. Ons doel en strewe is om gesonde dissipline, selfbeheer en verantwoordelikheid aan ons leerlinge te leer. Ons leerlinge word geleer om te Dink en Doen.

Die rol van die ouer en sy/haar betrokkenheid speel 'n sentrale rol in die bestuur van ons skool.

SKOOLTYE

Graad R          07:45 – 13:00 (Maandae – Donderdae)

Graad 1 – 2      07:45 – 13:30 (Maandae – Donderdae)

Graad 3          07:45 – 14:00 (Maandae – Donderdae)

Graad 4 – 7     07:45 – 14:15 (Maandae – Donderdae)

Graad R – 7     07:45 – 12:45 (Vrydae)

ONS VISIE

Die Laerskool Newtonpark is daartoe verbind om die eerstekeuse Afrikaans-medium Laerskool in Port Elizabeth te wees.

ONS MISSIE

Ons streef na :

  1. Volgehoue uitnemende opvoeding binne 'n Godsdienstige milieu.
  2. Ontsluiting van elke kind se volle potensiaal op terrein van akademie, kultuur en sport.
  3. Die vorming van gebalanseerde, veeltalige, jong landsburgers wat met selfvertroue hul sekondêre opvoeding kan aanpak.

ONS STRATEGIESE  DOELWITTE

  1. Die behoud en uitbreiding van uitnemendheid, opvoeding en alle aktiwiteite van die skool.
  2. Die behoud van ons leerlinggetalle.
  3. Die behoud van die gesonde finansiële basis van die skool

GODSDIENSBELEID

Die Laerskool Newtonpark glo dat 'n godsdienstige omgewing veiligheid en balans vir leerlinge bied. Derhalwe ondersteun die Beheerliggaam die beoefening van 'n Godsdiensbeleid wat aan die opvoedkundige behoeftes van die leerlinge voldoen. Dit moet billik, vry en vrywillig wees. (Hierdie beleid voldoen aan die vereistes soos uiteengesit in: Die Grondwet van Suid-Afrika, 1996 en ander beleidsdokumente).

GESKIEDENIS

Die eerste skool, met 18 leerlinge, is gestig (in 'n huis op die hoek van Eerstelaan en Mowbraystraat) op 25 Januarie 1926. Mej. Damerell was die eerste onderwyseres (skoolhoof).

Later verskuif dit na die St. Hughes Kerksaal en as Engelsmedium skool staan dit as Newton Primary School bekend.

In Januarie 1930 word die eerste gebou op die huidige perseel betrek. Die hoeksteen is in ons skool se voorportaal.

In 1932 word die Newtonskool 'n parallelmedium skool. In Januarie 1954 word die Newtonskool 'n Afrikaansmedium skool. Die Engelssprekende leerlinge verskuif na die pasvoltooide Laerskool Herbert Hurd.

In Januarie 1970 word die Newtonskool herdoop na die Laerskool Hendrik Verwoerd. In Januarie 1971 word die nuwe skoolgebou, waarin ons tans is, betrek.

In Oktober 1994 word daar op versoek van die ouers van die Laerskool Hendrik Verwoerd, 'n referendum gehou. Na afloop daarvan word besluit om die skool na die Laerskool Newtonpark te herdoop. Vanaf 1 Januarie 1995 staan die skool bekend as Laerskool Newtonpark.

SKOOLKLERE

1959 Maroen (wynrooi) kleurbaadjie met wit strepe.

1988 Maroen (wynrooi) effekleurige baadjie

1959 Wapen met sewejaartjie en leuse - Dink en Doen

1970 Wapen - Hugenote Kruis met vier tradisionele ankers in die kwadrate.

LEUSE

Dink en Doen.

SKOOLHOOFDE

Mej. Damerell 1926 - 1931

Mnr. D. Cranna 1931 - 1949

Mnr. S.J.M. van Heerden 1949 - 1966

Mnr. C. Knoetze 1967 - 1970

Dr. J.H. Botha 1971 - 1973

Mnr. D. Knoetze 1973 - 1993

Mnr. C.G. Viljoen 1993 - 2012

Mnr. J.J. Pienaar 2013 –