SPORTSOORTE BINNE SKOOLVERBAND

Rugby, netbal, atletiek, krieket, swem, landloop en tennis.

DRAG

Die korrekte sportdrag vir alle sportaktiwiteite is by ons goed toegeruste klerewinkel op die terrein beskikbaar.

3
2
1
4

WAAROM SPORT BEOEFEN

Laerskool Newtonpark beoefen sport, omdat ons glo dat dit belangrik is om die leerling gebalanseerd voor te berei vir die hoërskool.

'n Positiewe, kompeterende houding maak die leerling suksesvol op die sportveld, sowel as in die klaskamer.

SPORTREËLS

DEELNEMERS AAN SPORT- EN BUITEMUURSE AKTIWITEITE:

Leerlinge wat gekies word om die skool as deelnemers in enige sport- of ander buitemuurse aktiwiteite te verteenwoordig, moet gedurende en ná deelname aan sodanige aktiwiteit in die sportdrag, skooldrag of ander voorgeskrewe drag geklee wees, soos wat die opvoeder wat vir daardie aktiwiteit verantwoordelik is, bepaal.

Alle leerlinge wat aan voormelde aktiwiteite deelneem, sal lojaal wees teenoor die skool en mededeelnemers. In die besonder moet deelnemers betyds en stiptelik by die plek aanmeld waar die aktiwiteit plaasvind of van waar deelnemers na die betrokke plek van deelname vertrek. Leerlinge wat gekies is om die skool in ʼn aktiwiteit te verteenwoordig kan slegs van bywoning verskoon word indien ʼn skriftelike verskoning vooraf aan die sport- of kultuurhoof oorhandig word. Onvermydelike afwesigheid van ʼn aktiwiteit sal slegs verskoon word indien die sport- of kultuurhoof nie later nie as drie dae na afloop van die betrokke aktiwiteit ʼn skriftelike verskoning ontvang.

Leerlinge wat die skool by sportaktiwiteite verteenwoordig, sal te alle tye hoflik optree teenoor, en aan die beslissings, voorskrifte en opdragte voldoen van:

  • die sporthoof en die opvoeder wat by die bepaalde sport betrokke is;
  • die skeidsregter of beoordelaar ten aansien van die betrokke aktiwiteit; en
  • die spankaptein.

Alhoewel daar aanvaar word dat leerlinge wat aan sportaktiwiteite deelneem dit met oorgawe en volle inspanning doen, moet sodanige leerlinge steeds selfbeheersing en dissipline aan die dag lê. In die besonder moet leerlinge hulle van enige onsportiewe gedrag, vuil of beledigende taal, betrokkenheid in gevegte of voorvalle, of enige vuil of onbehoorlike spel weerhou.

TOESKOUERS EN ONDERSTEUNERS BY SPORT- EN ANDER BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Alle leerlinge wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal benewens die nakoming van die bepalings van hierdie gedragskode, hulle van ontwrigtende, onbehoorlike, opstandige, onnodig  opruiende of onbetaamlike gedrag weerhou. In die besonder mag leerlinge nie negatief op die beslissings van beoordelaars of skeidsregters reageer nie.

Leerlinge wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal hulle onderwerp aan en neerlê by enige opdragte en aanwysings wat hulle voor, gedurende én na afloop van die betrokke aktiwiteit ontvang van die skoolhoof, enige opvoeder, lid van die Verteenwoordigende Raad van Leerlinge (VRL), ander skoolleiers, of ouers wat die skoolhoof aangestel het om met die vervoer, toesig of beheer van leerlinge te help wat na of van die betrokke aktiwiteit vervoer word, of dit bywoon.

Bostaande reëls geld ook enige deelname aan enige ander buitemuurse aktiwiteite buiten sport, behalwe waar dit ooglopend nie van toepassing is nie.